Regulamin Konkursu

Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona

21-22 czerwca 2013 r.

Regulamin udziału w Konkursie

W ramach pierwszej edycji Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona organizowanego w Pułtusku w dniach 21-22 czerwca 2013 r. przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wokalno-muzyczny. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie zasad poniższego regulaminu.

I. ORGANIZATORZY

1. Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk,
tel. 23/ 692 83 07
fax. 23/ 692 42 96
www.pultuskfestiwal.pl
e-mail: um@pultusk.pl

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. centrali: (+48 22) 556 90 00
fax: (+48 22) 556 90 43
www.wspolnotapolska.org.pl
e-mail: swp@swp.org.pl

II. CELE KONKURSU

1. Edukacja kulturalna młodzieży.
2. Popularyzacja postaci i twórczości Krzysztofa Klenczona w kraju i wśród Polonii za granicą.
3. Pomoc młodym artystom zainspirowanym twórczością Krzysztofa Klenczona w rozpoczęciu kariery muzycznej.
4. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
5. Integracja społeczności w wymiarze lokalnym.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być soliści lub zespoły muzyczne z kraju i z zagranicy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy związani kontraktem managerskim lub innym zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody strony, z którą podpisali umowę.
3. Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.pultuskfestiwal.pl);
dostarczenie nagrań w formie plików muzycznych na płycie CD lub w formacie mp3 zawierającego dwa utwory, w tym jeden z repertuaru Krzysztofa Klenczona; wszystkie utwory mogą mieć własną aranżację.

2. Podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz dwa utwory muzyczne powinny zostać dostarczone w terminie do dnia 31.05.2013 r. na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.
3. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną (do dnia 31.05.2013 r.) przesyłając Formularz zgłoszeniowy zeskanowany do pliku „pdf” lub „jpg” oraz utwory muzyczne w formacie mp3 na adres: biuro@pultuskfestiwal.pl.
W przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną należy dodatkowo przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Pułtusku oryginał podpisanego Formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2013 r. Nie dostarczenie w określonym terminie oryginału Formularza zgłoszeniowego skutkuje wykreśleniem zgłoszenia elektronicznego z listy uczestników Eliminacji.
4. Płyta CD oraz pliki mp3 muszą być opisane nazwą uczestnika konkursu i tytułami utworów.
5. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający, materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

V. OPIS ETAPÓW KONKURSU

1. I ETAP – ELIMINACJE:

1) 14.01.2013 r. − ogłoszenie Konkursu w ramach Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona;
2) 14.01.2013 r. – 31.05.2013 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie;
3) 03.06.2013 r. – 10.06.2013 r. – nadesłane utwory poddane zostaną ocenie Jury w celu dokonania wyboru uczestników Przesłuchań Finałowych w II Etapie.

2. II ETAP – FINAŁ:

1) 11.06.2013 r. – 20.06.2013 r – GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW. Utwory zgłoszone przez uczestników Eliminacji zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Festiwalu w celu przeprowadzenia plebiscytu i dokonania wyboru laureata ,,Nagrody internautów”;
2) 22.06.2013 r. – PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE. Przesłuchania finalistów odbędą się z udziałem publiczności w kolejności podanej przez Organizatorów. Jury dokona wyboru Laureatów I, II i III Nagrody Festiwalu oraz Laureata Nagrody dla polonijnego uczestnika Konkursu; ponadto Organizatorzy przewidują przyznanie nagród Patrona Honorowego Alicji Klenczon oraz wyróżnień specjalnych.

3. III ETAP – KONCERT FINAŁOWY FESTIWALU

1) Laureaci trzech pierwszych miejsc, nagród i wyróżnień specjalnych (w tym laureat Nagrody Internautów) zaproszeni zostaną do udziału w wieczornym Koncercie Finałowym przed występem gwiazd Festiwalu;
2) Uczestnik Koncertu Finałowego ma obowiązek stawienia się na próbach dźwięku przy dużej scenie o godzinie podanej po przesłuchaniu;
3) W celu umożliwienia uczestnictwa w wieczornym Koncercie Finałowym Organizatorzy zapewniają Laureatom Konkursu po koncercie nocleg ze śniadaniem oraz parking dla pojazdów.

VI. JURY

1. Uczestników poszczególnych etapów Konkursu oceniać będzie Jury w składzie:

Alicja Klenczon – Patron Festiwalu,
Burmistrz Miasta Pułtusk lub osoba przez niego wskazana,
Przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub osoba wskazana przez Stowarzyszenie,
przedstawiciel Wydawnictwa Muzycznego Gold Records,
autorytet polskiej sceny muzycznej,
przedstawiciele Partnerów Festiwalu.

2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian składu Jury na poszczególnych etapach Konkursu.

VII. NAGRODY

1. Nagrody pieniężne dla Laureatów Konkursu:

I nagroda – 2 222 zł (po potrąceniu zryczałtowanego podatku – 2 000 zł),
II nagroda – 1 667 zł (po potrąceniu zryczałtowanego podatku – 1 500 zł),
III nagroda – 1 111 zł (po potrąceniu zryczałtowanego podatku – 1 000 zł),
Nagroda internautów – 500 zł.

2. Nagroda specjalna dla polonijnego uczestnika Konkursu – 2 000 zł.
3. Nagrody pieniężne Alicji Klenczon – Patrona Honorowego Festiwalu.
4. Dodatkowe nagrody specjalne i wyróżnienia przyznane przez Partnerów Festiwalu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatorów – na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku – na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzygają Organizatorzy.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów.